1avtoportal.ru


Климакс гипертонии
19 2768

  Оприлюднення рейтингових списків вступників до нуцзу 2012

  Раздел: Улучшение самочувствия Дата публикации: 15.03.2015, 18:55

   

  Затверджено
  Вченою радою
  ВНПЗ «Дніпропетровський
  гуманітарний університет»
  28 листопада 2014 р.,
  протокол № 3

  Правила прийому
  до Вищого навчального приватного закладу
  «Дніпропетровський гуманітарний університет» у 2015 році

   І. Загальні положення

  1.1. Провадження освітньої діяльності у ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 458756,  виданої 05 серпня 2014 року.

  1.2. Правила прийому до Вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26176 (далі – Умови).

  1.3. Вищий навчальний приватний заклад «Дніпропетровський гуманітарний університет» (далі – університет) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1). Набір за спеціальностями 7.03040101, 8.03040101 «Правознавство» здійснюватиметься за умови проходження акредитації.

  1.4. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

  вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену або фахового випробування;

  вступний екзамен – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

  вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до університету;

  Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

  конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи;

  конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до університету;

  право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до університету без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил;

  право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

  пріоритетність – показник, виражений цифрами від 1 до 15, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де 1 є показником найбільшої пріоритетності заяви. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії;

  рейтинговий список вступників – список вступників за спеціальностями, що формується відповідно до цих Правил;

  співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, за результатами якої приймається протокольне рішення рекомендувати/не рекомендувати вступника до зарахування;

  технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

  фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.

  1.5. Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

  1.6. Прийом до університету на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі.

  1.7. Для вступників з інших міст під час вступу місця в гуртожитку не передбачені. 

  ІІ. Організація прийому до університету

  2.1. Організацію прийому вступників до університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію університету, затвердженим наказом ректора.

  2.2. Ректор університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

  2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором університету.

  2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті університету (http://dgu.com.ua), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. 

  ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  3.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного  оцінювання знань і вмінь вступників з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.

  3.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс
  (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» (див. додаток 3). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.

  3.3. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

  3.4. Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

  3.5. Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV – VI та пунктом 1 розділу XІV цих Правил.

  3.6. Університет  приймає на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання – 3 роки та 6 місяців) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання)  осіб,  які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил.

  IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  4.1. Порядок роботи Приймальної комісії:
  з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 18.00, у суботу – з 10.00 до 14.00. Вихідний день – неділя, крім 02 серпня 2015 року – з 10.00 до 14.00.

  4.2. Прийом заяв і документів, співбесіди, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, проводиться в такі терміни:

  Етапи вступної компанії

  Денна форма навчання

  Заочна форма навчання

  Початок прийому заяв та документів

  10 липня 2015 року

  15 липня 2015 року

  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіди, складати вступні випробування, що проводить університет

  о 18 годині

  24 липня 2015 року

  03 серпня
  2015 року

  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не проходять співбесіди та не складають вступних випробувань

  о 12 годині

  01 серпня 2015 року

  11 серпня
  2015 року

  Терміни проведення університетом співбесід, вступних екзаменів

  25 липня – 01 серпня
  2015 року

  04–11 серпня
  2015 року

  Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування

  не пізніше 12 години

  02 серпня 2015 року

  12 серпня
  2015 року

  Виконання особами вимог до зарахування

  до 18 години

  05 серпня 2015 року

  -

  Термін оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування

  не пізніше 12 години

  07 серпня 2015 року

  12 серпня
  2015 року

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше
  14 серпня 2015 року

  не пізніше
  21 серпня 2015 року

   4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які вступають основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за скороченими програмами підготовки, проводиться в такі терміни:

  Етапи вступної компанії

  Денна та заочна форми навчання

  Початок прийому заяв та документів

  10 липня 2015 року

  Закінчення прийому заяв та документів

  о 18 годині 24 липня 2015 року

  Терміни проведення університетом фахових вступних випробувань

  25 липня – 01 серпня 2015 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

  03 серпня 2015 року

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 21 серпня 2015 року

   4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які вступають на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра, та на основі ступеня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проводиться в такі терміни:

  Етапи вступної компанії

  Денна та заочна форми навчання

  Початок прийому заяв та документів

  10 липня 2015 року

  Закінчення прийому заяв та документів

  01 серпня 2015 року

  Термін проведення університетом вступних екзаменів

  03 – 09 серпня 2015 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

  10 серпня 2015 року

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 21 серпня 2015 року

  4.5. Прийом заяв і документів та зарахування на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за іншим напрямом підготовки для здобуття ступеня бакалавра, проводиться в такі терміни:

  Етапи вступної компанії

  Денна та заочна форми навчання

  Початок прийому заяв та документів

  10 липня 2015 року

  Закінчення прийому заяв та документів

  11 серпня 2015 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

  12 серпня 2015 року

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 21 серпня 2015 року

  V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до університету

  5.1. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до університету (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету.

  5.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, ступенем бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

  Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

  Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цей самий напрям до університету.

  Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

  5.3. У заяві вступники вказують напрям підготовки, спеціальність, факультет, спеціалізацію, нозологію, профіль, мову тощо та форму навчання.

  Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

  5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

  документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

  На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

  5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – за особистим вибором оригінали або копії;

  сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – за особистим вибором оригінали або копії;

  копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

  шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

  Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

  5.6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

  5.7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загально­освітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі – 100.

  5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

  5.9. Вступники, зазначені у розділі VIІІ цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в університеті.

  5.10. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених цими Правилами.

  5.11. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 (див. додаток 10).

  5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

  Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до університету, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

  Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

  5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету.

  5.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

  5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
  14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

  5.16. Приймальна комісія університету перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів. 

  VІ. Організація і проведення конкурсу

  6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 5 до цих Правил.

  Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

  6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. Вагові коефіцієнти для конкурсних предметів та середнього бала документа про повну загальну середню освіту наведені у додатку 5 цих правил. Бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до напрямів підготовки при вступі до університету для здобуття ступеня бакалавра наведені в додатках 7, 8 до цих Правил) становлять 5 відсотків конкурсного бала. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 9 до цих Правил.

  6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VII цих Правил.

  6.4. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних комісій).

  6.5. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра (див. додаток 4), а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра (див. додаток 3) перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються цими Правилами.

  6.6. Для осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється як сума балів за результатами фахового вступного випробування
  (у письмовій формі з використанням тестових технологій) та середнього балу диплома бакалавра.

  Результат складання фахового вступного випробування обчислюється за 100-бальною шкалою. Середній бал диплома бакалавра обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих та вноситься до Єдиної бази.

  6.7. Для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал обчислюється як сума балів за результатами фахового вступного випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу диплома бакалавра (диплома спеціаліста).

  Фахові вступні випробування та вступний екзамен з іноземної мови проводяться у письмовій формі з використанням тестових технологій.

  Усі складові конкурсного балу вступника обчислюються за 100-бальною шкалою. Середній бал диплома бакалавра (диплома спеціаліста) обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих та вноситься до Єдиної бази.

  6.8. Для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума балів за результатами фахового вступного випробування, додаткового вступного екзамену, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу диплома бакалавра.

  Фахові вступні випробування, додаткові вступні екзамени та вступний екзамен з іноземної мови проводяться у письмовій формі з використанням тестових технологій.

  Усі складові конкурсного балу вступника обчислюються за 100-бальною шкалою. Для фахового вступного випробування та додаткового вступного екзамену використовуються вагові коефіцієнти – 0,5. Середній бал диплома бакалавра обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих та вноситься до Єдиної бази.

  6.9. Для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченими програмами на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума балів за результатами фахового вступного випробування (у письмовій формі з використанням тестових технологій) та середнього балу диплома молодшого спеціаліста.

  Результат складання фахового вступного випробування обчислюється за 100-бальною шкалою. Середній бал диплома молодшого спеціаліста обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих та вноситься до Єдиної бази.

  6.10. Для осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, та вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки, конкурсний бал обчислюється на підставі середнього балу диплома бакалавра (диплома спеціаліста).

  Середній бал диплома бакалавра (диплома спеціаліста) обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до цілих та вноситься до Єдиної бази.

  6.11. Оцінки з документів про освіту (додатків до них) осіб, зазначених у пп. 6.6-6.10., які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “67”, “4” відповідає “82”, “5” відповідає “95”; за шкалою ECTS: “E” відповідає “62”, “D” відповідає “69”, “C” відповідає “78”, “B” відповідає “86”, “A” відповідає “95”.

  6.12. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. 

  VІІ. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів
  на основі повної загальної середньої освіти

  7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

  VIII. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

  8.1. Відповідно до цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.

  Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) в університеті.

  8.2. Результати вступних екзаменів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  8.3. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

  Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті університету та в приймальній комісії.

  8.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

  Перескладання вступних випробувань не допускається.

  8.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені університетом, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

  8.6. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі. 

  IX. Зарахування за співбесідою

  9.1. За результатами співбесіди зараховуються до університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

  9.2. Програми співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії університету.

  9.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

  X. Зарахування поза конкурсом

  10.1. Поза конкурсом зараховуються:

  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

  інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

  особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

  члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

  10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією університету і не повинна бути більше 20 відсотків від ліцензійного обсягу з кожного напряму, але не менше одного місця. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

  Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

  10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

  XІ. Право на першочергове зарахування

  11.1. Право на першочергове зарахування до університету мають:

  особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

  особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

  особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право.

  11.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу.

  XIІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

  12.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

  вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

  вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

  вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

  12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

  за конкурсним балом від більшого до меншого;

  з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

  12.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

  прізвище, ім’я та по батькові вступника;

  конкурсний бал вступника;

  наявність підстав для вступу поза конкурсом;

  наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

  наявність права на першочергове зарахування.

  12.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті університету. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті університету.

  Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил.

  У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 3 цього розділу.

  XIІІ. Надання рекомендацій для зарахування

  13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників приймальна комісія приймає у строки, визначені розділом ІV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування.

  Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

  13.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії університету.

  Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті університету.

  Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

  V. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

  14.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у розділі ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами, до приймальної комісії університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

  14.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання.

  14.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заявах), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язаний подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

  У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами.

  За рішенням приймальної комісії заяви за наступними пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в Єдиній базі.

  У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами, при цьому зберігається його право на участь у конкурсі за першим пріоритетом.

  XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

  15.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час обрання вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 1 розділу XІV цих Правил.

  15.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами, до приймальної комісії університету), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

  15.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил.

  Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

  Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

  15.4. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

  При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

  XVІ. Наказ про зарахування

  16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у розділі ІV цих Правил.

  16.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу ХІХ цих Правил.

  Вступники можуть бути відраховані з університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними.

  На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (цю спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.

  16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XІV цих Правил.

  XVІІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб
  без громадянства у вищих навчальних закладах України

  17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від
  03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за
  № 2004/24536.

  17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  17.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

  Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

  17.4. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

  XVIІІ. Зарахування до університету на звільнені місця
  протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

  18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

  Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XV цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

  18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

  X. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до університету

  19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

  19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

  19.3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожним напрямом (кожною спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті університету не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

  19.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті університету.

  19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

  19.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до університету здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX – XІ цих Правил.

  Ректор ВНПЗ «ДГУ»
  професор                                                                                                                     О. В. Негодченко

  Відповідальний секретар
  приймальної комісії ВНПЗ «ДГУ»                                                                               С. М. Дубов

  Переглянути і завантажити Правила прийому у форматі PDF:

  Завантажити (PDF, 163KB)

  Завантажити додатки до Правил прийому:
  Додаток 1
  Додаток 2
  Додаток 3
  Додаток 4
  Додаток 5
  Додаток 6.1
  Додаток 6.2
  Додаток 7
  Додаток 8
  Додаток 9
  Додаток 10

  Источник: http://dgu.com.ua/?page_id=440

О сайте

1avtoportal.ru