1avtoportal.ru


Унаби при сахарном диабете
20 1260

  Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок ступені

  Раздел: Приседания Дата публикации: 28.11.2015, 00:33


  МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
  Н А К А З
  N 207 від 12.07.99 Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ юстиції України
  26 липня 1999 р.
  vd990712 vn207 за N 501/3794
  { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
  оборони
  N 402 ( z1109-08 ) від 14.08.2008 }
  Про внесення змін та доповнень до наказу Міністра
  оборони України від 4 січня 1994 року N 2

  З метою поліпшення комплектування Збройних Сил України
  здоровим і фізично розвинутим молодим поповненням Н А К А З У Ю:
  1. Внести зміни та доповнення у розділ II Положення про
  військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах
  України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 4
  січня 1994 року N 2 ( z0177-94 ), із змінами, внесеними наказом
  Міністра оборони України від 20 жовтня 1997 року N 383
  ( z0501-97 ) "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністра
  оборони України від 4 січня 1994 року N 2", зареєстрованим у
  Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за N 177/386
  (додаток). 2. Внести зміни та доповнення до додатків 1, 2, 3 до
  Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у
  Збройних Силах України та викласти їх у новій редакції(додаються). 3. Наказ Міністра оборони України від 20 жовтня 1997 року
  N 383 ( z0501-97 ) "Про внесення змін та доповнень до наказу
  Міністра оборони України від 4 січня 1994 року N 2" вважати таким,
  що втратив чинність. 4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
  Міністр оборони України
  генерал армії України О.І.Кузьмук
  Додаток
  до наказу Міністра оборони
  України від 12.07.99 N 207
  Зміни та доповнення
  до розділу II Положення про військово-лікарську експертизу
  та медичний огляд у Збройних Силах України
  Пункт 95 викласти у такій редакції: "95. Залежно від стану здоров'я громадянам, придатним до
  військової служби, та тим, які призиваються на строкову військову
  службу, встановлюється один із ступенів обмеження 1, 2, 3 або 4.
  Особам, тимчасово непридатним до військової служби, встановлюється
  ступінь обмеження 5, непридатним до військової служби в мирний
  час, обмежено здатним у воєнний час 6, непридатним до військової
  служби зі зняттям з військового обліку 7".
  Пункт 96 викласти у такій редакції: "96. Лікар виносить одну із таких постанов про придатність
  (тимчасову або повну непридатність) до строкової служби: а) "придатний до військової служби. Ступінь обмеження 1 (2,
  3, 4)"; б) "тимчасово непридатний до військової служби. Ступінь
  обмеження 5"; в) "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено
  здатний у воєнний час. Ступінь обмеження 6"; г) "непридатний до військової служби зі зняттям з військового
  обліку. Ступінь обмеження 7".
  Додаток 1
  до пунктів 75, 77, 79, 286, 328
  Положення про військово-лікарську
  експертизу та медичний огляд у Збройних
  Силах України, затвердженого наказом
  Міністра оборони України від 04.01.94
  N 2 (в редакції наказу Міністра оборони
  України від 12.07.99 N 207)
  Розклад хвороб, станів і фізичних вад, що визначають
  ступінь придатності до військової служби у Збройних
  Силах України
  ------------------------------------------------------------------ Статті Назва хвороб, станів і фізичних вад (дефектів)
  Розкладу
  хвороб ------------------------------------------------------------------
  1- 7 Інфекційні та паразитарні хвороби
  8-10 Новоутворення
  11-12 Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну
  речовин 13 Хвороби крові і кровотворних органів
  14-20 Розлади психіки та поведінки
  21-24 Хвороби нервової системи
  25-32 Хвороби ока та придаткового апарату
  33-37 Хвороби вуха та соскоподібного відростка
  38-45 Хвороби системи кровообігу
  46-50 Хвороби дихальної системи
  51-58 Хвороби органів травлення
  59-66 Хвороби сечостатевої системи
  67-68 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
  69-75 Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної
  тканини
  76-83 Травми, отруєння і деякі інші наслідки дії
  зовнішніх чинників
  84-85 Вагітність, пологи та післяпологовий період
  86 Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні
  аномалії
  87-90 Крім того
  Примітка. Придатність до служби у тому чи іншому виді, роді
  військ, військових частинах з військової спеціальності
  військовослужбовців строкової служби, визнаних
  придатними до військової служби, визначається за
  відповідними графами Таблиці додаткових вимог (додаток 3
  до Положення про військово-лікарську експертизу та
  медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого
  наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року
  N 2 (далі - Положення).
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Стат-|Назва хвороб і фізичних вад|Контингенти, що проходять медичний огляд за графами розкладу хвороб| тя | (дефектів) |-------------------------------------------------------------------| розк-| |Громадяни при |Солдати, |Особи офіцерського скла-|Призовники і | ладу | |приписці до |матроси, |ду, прапорщики, мічмани,|військово- | хво- | |призовних |сержанти,|військовослужбовці- |службовці, яких| роб | |дільниць та |старшини |жінки |призначають для| | |призові на | | |служби і які | | |строкову | | |проходять служ-| | |військову службу| | |бу на підводних| | | | | |човнах | -----+---------------------------+----------------+---------+------------------------+---------------| 1 | 2 | Графа I | Графа II| Графа III | Графа IV | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| Інфекційні та паразитарні | хвороби | | 1 Інфекційні захворювання | бактеріальної, вірусної, | протозойної етіології, | гельмінтози: | а) які не піддаються або Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | важко піддаються лікуванню; служби у мирний час, об- вої служби і служби за | межено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | | | б) наслідки перенесених Придатні Придатні Придатні. Придатність Непридатні | гострих інфекційних і пара- СО-4 до служби в аеромобіль- | зитарних захворювань без них військах, спецспо- | порушення функцій; рудах і служби за спе- | ціальністю визначається | індивідуально | | | в) стани після перенесе- Тимчасово | них гострих інфекційних і непридатні Відпустка або звільнення | паразитарних захворювань СО-5 | | 2 Туберкульоз органів дихання | (туберкульоз легень, інших | органів дихання): | а) активний прогресуючий Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | з виділенням мікобактерій військового обліку | або розпадом; СО-7 | б) активний без розпаду Непридатні до військової служби у мирний час, Непридатні | та виділення мікобактерій; обмежено здатні у воєнний час | СО-6 | в) активний, який затихає Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | (встановлений лікувальним служби у мирний час, вої служби і служби за | закладом); обмежено здатні у військовою спеціальніс- | воєнний час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | | г) неактивний Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | служби у мирний час, аеромобільних військах | обмежено здатні у придатні. Придатність | воєнний час до служби в плавскладі, | СО-6 морській піхоті, спец- | спорудах визначається | індивідуально | | 3 Туберкульоз позагрудної ло- | калізації, туберкульоз нер- | вової системи, периферичних | і брижових лімфатичних вуз- | лів, очеревини, кишок, кіс- | ток і суглобів, сечостате- | вих органів, очей, шкіри та | інших органів: | а) активний прогресуючий; Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | військового обліку | СО-7 | б) активний у період ос- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | новного курсу лікування; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | | | в) активний затихаючий Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | після завершення основного служби у мирний час, вої служби або обмежена | курсу лікування; обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально | СО-6 | | г) неактивний - за від- Непридатні до військової Придатні. Придатність Непридатні | сутністю ознак активності служби у мирний час, до служби в аеромобіль- | понад 3-5 років обмежено здатні у воєнний них військах, спецспо- | час рудах і служби за спе- | СО-6 ціальністю визначаєть- | ся індивідуально | | | 4 Лепра Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | військового обліку | СО-7 | | 5 Хвороба, зумовлена вірусом | імунодефіциту людини (ВІЛ): | а) хворі; Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | військового обліку | СО-7 | б) ВІЛ-інфіковані Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | | 6 Сифіліс та інші венеричні | хвороби: | а) третинний, вроджений Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | сифіліс; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | | б) первинний, вторинний, Непридатні до військової Придатні. Придатність Непридатні | прихований і неуточнений служби у мирний час, до служби в аеромобіль- | сифіліс за сповільненої не- обмежено здатні у воєнний них військах, спецспо- | гативації класичних сероло- час рудах і служби за спе- | гічних реакцій; СО-6 ціальністю визначаєть- | ся індивідуально | | в) гонорея та інші вене- Тимчасово Лікування Лікування Лікування | ричні хвороби (м'який непридатні | шанкр, венерична лімфограну- СО-5 | льома, пахвинна гранульома, | трихомоноз, негонококові | уретрити) | | 7 Мікози: | а) актиномікоз, кандидоз Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | внутрішніх органів, кокци- служби у мирний час, вої служби і служби за | доїдоз, гістоплазмоз, блас- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | томікозні інфекції, спорот- час тю визначається індиві- | рихоз, хромомікоз, міцето- СО-6 дуально | ми; | б) дерматофітії, виклика- Тимчасово Лікування Лікування Лікування | ні грибками "епідермофітон" непридатні | і "мікроспорум трихофітон", СО-5 | помітний кандидоз шкіри і | нігтів | | Новоутворення | | 8 Злоякісні новоутворення | (всі локалізації): | а) за наявності метаста- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | зів, стани після лікування військового обліку | або відмови від нього; СО-7 | б) стани після лікування Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | злоякісних пухлин органів і служби у мирний час, вої служби і служби за | систем при незначних функ- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | ціональних порушеннях; ба- час тю визначається індиві- | зіліома, рак нижньої губи, СО-6 дуально | шкіри; | в) стани після проведення Непридатні до військової Відпустка або Непридатні | променевої, цитостатичної служби у мирний час, звільнення | терапії та хірургічного лі- обмежено здатні у воєнний | кування час | СО-6 | | 9 Злоякісні новоутворення | лімфоїдної, кровотворної та | споріднених тканин (лімфо-, | мієло-, ретикулосаркоми, | лейкози, лімфоми, гранул- | матоз), парапротеїнемічні | гемопластози: | а) швидко прогресуючі, а Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | також повільно прогресуючі військового обліку | зі значними змінами у скла- СО-7 | ді крові та періодичними | загостреннями; | б) повільно прогресуючі з Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | помірним порушенням функцій служби у мирний час, вої служби і служби за | кровотворної системи і рід- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | кими загостреннями; час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | в) стани після проведення Непридатні до військової Відпустка або Непридатні | променевої або цитостатич- служби у мирний час, звільнення | ної терапії обмежено здатні у воєнний | час | СО-6 | 10 Доброякісні новоутворення | (всі локалізації): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | СО-7 | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатні. Придатність Непридатні | функцій; служби у мирний час, до служби в аеромобіль- | обмежено здатні у воєнний них військах, спецспо- | час рудах і служби за спе- | СО-6 ціальністю визначається | індивідуально | г) стани після хірургіч- Тимчасово Відпустка або звільнення | ного лікування непридатні | СО-5 | | Ендокринні хвороби, розлади | харчування та обміну речовин | | 11 Зоб (простий зоб, нетоксич- | ний вузловий зоб): | а) той, що викликає роз- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | лад функцій сусідніх орга- служби зі зняттям з вої служби і служби за | нів; військового обліку військовою спеціальніс- | СО-7 тю визначається індиві- | дуально | б) той, що ускладнює но- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | сіння одягу; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визнача- | час ється індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | в) той, що не перешкоджає Придатні Придатні Придатні. До служби в Непридатні | носінню одягу за відсутнос- СО-4 аеромобільних військах, | ті ендокринних порушень плавскладі, морській | піхоті, спецспорудах - | непридатні | | 12 Хвороби ендокринної системи | (цукровий діабет, токсичний | зоб, гіпотіреоз, інші хво- | роби щитовидної залози, | хвороби білящитовидних за- | лоз, гіпофіза, наднирників, | статевих залоз та інші). | Хвороби обміну речовин (по- | дагра, ожиріння): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | СО-7 | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | | | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) стани після перенесе- Тимчасово Відпустка або звільнення | них гострих захворювань і непридатні | хірургічного лікування СО-5 | | Хвороби крові і кровотворних | органів | | 13 Хвороби крові і кровотвор- | них органів (анемії, пору- | шення згортування крові, | пурпура та інші геморагічні | стани, хвороби білої крові, | інші хвороби крові і кро- | вотворних органів): | а) швидко прогресуючі зі Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | значним порушенням функцій; військового обліку | СО-7 | б) повільно прогресуючі Непридатні до військової Непридатні до військо- Непридатні | зі значними змінами складу служби зі зняттям з вої служби у мирний | крові та періодичними за- військового обліку час, обмежено здатні у | гостреннями; СО-7 воєнний час | в) повільно прогресуючі з Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | помірним порушенням функцій служби у мирний час, вої служби або обмежена | кровотворної системи і рід- обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | кими загостреннями; час ся індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) стани після перенесе- Тимчасово Відпустка або звільнення Непридатні | них гострих захворювань непридатні | хвороб крові і кровотворних СО-5 | органів | | Розлади психіки та поведінки | | 14 Психотичні та непсихотичні | психічні розлади внаслідок | органічного ураження голов- | ного мозку: | а) при різко виражених Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | стійких психічних порушен- військового обліку | нях; СО-7 | б) при помірно виражених Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | психічних порушеннях; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | в) при легких короткотри- Тимчасово Відпустка або звільнення Непридатні | валих хворобливих проявах; непридатні | СО-5 | г) при стійкій компенса- Придатні Придатні Придатні Непридатні | ції після гострого захворю- СО-4 | вання головного мозку або | закритої черепно-мозкової | травми | | 15 Ендогенні психози: | а) шизофренія, параноїдні Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | стани та афективні психози військового обліку | з часто повторюваними фаза- СО-7 | ми; | б) афективні психози з Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | рідкими приступами та три- служби у мирний час, вої служби і служби за | валими проміжками повного обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | психічного здоров'я час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | | 16 Симптоматичні психози та | інші психічні розлади екзо- | генної етіології: | а) при різко виражених, Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | стійких психічних порушен- військового обліку | нях; СО-7 | б) за наявності помірно Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | вираженого, тривалого асте- служби у мирний час, вої служби і служби за | нічного стану, патологічних обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | змін особистості та орга- час тю визначається індиві- | нічного ураження нервової СО-6 дуально | системи; | в) за наявності помірно Непридатні до військової Відпустка або Непридатні | вираженого короткотривалого служби у мирний час, звільнення | астенічного стану; обмежено здатні у воєнний | час | СО-6 | г) при одужанні після Придатні Придатні Придатні Непридатні | гострого захворювання СО-4 | | 17 Реактивні психози та невро- | тичні розлади: | а) при різко виражених, Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | стійких хворобливих проя- військового обліку | вах; СО-7 | б) при помірно виражених, Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | тривалих або повторних хво- служби у мирний час, вої служби і служби за | робливих проявах; обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | в) при помірно виражених, Непридатні до військової Відпустка або Непридатні | але короткотривалих хвороб- служби у мирний час, звільнення | ливих проявах, які перехо- обмежено здатні у воєнний | дять у легку астенію; час | СО-6 | г) при легких і короткот- Тимчасово Відпустка Придатні. Придатність Непридатні | ривалих хворобливих проявах непридатні або до служби в аеромобіль- Придатність | СО-5 звільнення них військах, плавскла- офіцерів і | ді, морській піхоті, мічманів | спецспорудах визнача- визначається | ється індивідуально індивідуально| 18 Розлади особистості: | а) різко виражені, з на- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | хилом до повторних тривалих військового обліку | декомпенсацій або патоло- СО-7 | гічних реакцій; | б) помірно виражені з Непридатні до військової служби у мирний час, Непридатні | нестійкою компенсацією або обмежено здатні у воєнний час | компенсовані; СО-6 | в) з компенсацією особис- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | тісних реакцій служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | | 19 Хронічний алкоголізм, нар- | команія й токсикоманія: | а) при різко виражених, Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | стійких психічних порушен- військового обліку | нях; СО-7 | б) при помірно виражених, Непридатні до військової служби у мирний час, Непридатні | стійких психічних порушен- обмежено здатні у воєнний час | нях, за наявності патоло- СО-6 | гічних змін особистості; | в) при початкових проявах Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | хронічного алкоголізму, служби у мирний час, вої служби або обмежена | наркоманії, токсикоманії обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 20 Розумова відсталість: Непридатні | а) всі форми розумового Непридатні до військової | недорозвинення, включаючи служби зі зняттям з - | дебільність в різко вираже- військового обліку | ному ступені; СО-7 | б) дебільність у помірно Непридатні до військової - Непридатні | вираженому і легкому ступе- служби у мирний час, | ні обмежено здатні у воєнний | час | СО-6 | | Хвороби нервової системи | | 21 Наслідки інфекційних та па- | разитарних хвороб централь- | ної нервової системи. Ві- | русні хвороби центральної | нервової системи (поліоміє- | літ та інші повільні вірус- | ні інфекції центральної | нервової системи; менінгі- | ти, які викликаються енте- | ровірусами, інші ентерові- | русні хвороби, комариний, | кліщовий вірусний енцефалі- | ти). Запальні хвороби цент- | ральної нервової системи | (енцефаліт, мієліт, енцефа- | ломієліт, внутрішньочереп- | ний, внутрішньохребетний | абсцесс і гранульома, фле- | біт і тромбофлебіт): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій або швидко прогре- військового обліку | суючим перебігом процесу; СО-7 | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | г) за наявності об'єктив- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | них даних без порушення СО-4 Придатність | функцій офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 22 Спадкові, дегенеративні та | інші хвороби центральної | нервової системи (централь- | ні дегенерації, хвороба | Паркінсона, інші екстрапі- | рамідні хвороби, спиноце- | ребральні дегенерації, хво- | роби спинного мозку і веге- | тативної нервової системи, | розсіяний склероз, інші де- | мієлінізуючі хвороби ЦНС, | дитячий церебральний пара- | ліч, інші паралітичні синд- | роми, епілепсія без психіч- | них розладів, катаплексія | та нарколепсія, інші хво- | робливі стани головного | мозку, інші розлади нерво- | вої системи): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій або швидко прогре- військового обліку | суючим перебігом процесу; СО-7 | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 23 Хвороби периферичної нерво- | вої системи та нервовом'я- | зові захворювання (хвороби | черепних нервів, крім II, | III, IV, VI і VIII пар нер- | вових корінців і сплетінь, | мононеврити кінцівок, спад- | кова та ідіопатична перифе- | рична невропатія, запальна | невропатія, міоневральні | порушення, м'язові дистро- | фії та інші види міопатій): | а) зі значним порушенням Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | функцій; військового обліку | СО-7 | б) з помірним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | в) з незначним порушенням Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | функцій служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визнача- | час ється індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 24 Стани після перенесених Тимчасово Відпустка або | гострих хвороб периферичної непридатні звільнення | нервової системи або хірур- СО-5 | гічного лікування | | Хвороби ока та придаткового | апарату | | 25 Хвороби та патологічні ста- | ни повік, слізних шляхів і | орбіти, кон'юнктиви: | а) різко виражені пору- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | шення функцій повік, які служби зі зняттям з вої служби і служби за | перешкоджують зору або руху військового обліку військовою спеціальніс- | очного яблука, закриванню СО-7 тю визначається індиві- | рогової оболонки на обох дуально | очах; | б) те ж на одному оці або Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | помірно виражене на обох служби у мирний час, вої служби і служби за | очах; різко виражені вади обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | положення, захворювання по- час тю визначається індиві- | вік, слізних шляхів і орбі- СО-6 дуально | ти, кон'юнктиви на одному | або на обох очах; | в) помірно або незначно Придатні Придатні Придатні Непридатні. | виражені непрогресуючі зах- СО-4 Придатність | дуально | ворювання з рідкими загост- офіцерів і | реннями на одному оці мічманів | визначається | індивідуально| | 26 Хвороби склери, рогівки, | райдужної оболонки і цілі- | арного тіла, кришталика, | судинної та сітчастої обо- | лонки; скловидного тіла оч- | ного яблука, зорового нерва | і зорових шляхів; внут- | рішньоочне чужорідне тіло: | а) різко виражені з прог- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | ресуючим зниженням зорових військового обліку | функцій або частими загост- СО-7 | реннями на обох очах; | б) те саме на одному оці Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | або помірно виражене на служби у мирний час, вої служби і служби за | обох очах; обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | | в) помірно виражені, неп- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | рогресуючі з рідким загост- СО-4 Придатність | ренням на одному оці офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 27 Відшарування та розриви | сітківки: | а) нетравматичної етіоло- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | гії на обох очах; військового обліку | СО-7 | б) посттравматичні на Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | обох очах; служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | в) будь-якої етіології на Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | одному оці служби у мирний час, вої служби або обмежена | обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 28 Глаукома: | а) у розвиненій і подаль- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | ших стадіях на обох очах; військового обліку | СО-7 | б) те ж на одному оці; Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | служби у мирний час, вої служби і служби за | обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | в) у початковій стадії Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | глаукоми одного ока або служби у мирний час, вої служби або обмежена | обох очей обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 29 Зорові розлади, пов'язані з | хворобами м'язів ока, пору- | шенням співдружніх рухів та | кольоровідчуття: | а) стійкий параліч рухо- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | вих м'язів очного яблука за військового обліку | наявності диплопії; СО-7 | б) те ж за відсутності Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | диплопії; співдружня косоо- служби у мирний час, вої служби і служби за | кість за відсутності біно- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | кулярного зору; час тю визначається індиві- | СО-6 дуально | в) дихромазія, трихрома- Придатні Придатні Придатні. Придатність Непридатні. | зія А, В, С СО-4 до служби у спецспору- Придатність | дах визначається інди- офіцерів і | відуально мічманів | визначається | індивідуально| | 30 Порушення рефракції та | акомодації: | а) короткозорість або да- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | лекозорість будь-якого ока військового обліку | в одному із меридіанів СО-7 | більше ніж 12 дптр. або ас- | тигматизм будь-якого виду з | різницею рефракції у двох | головних очних меридіанах | більше 6,0 дптр.; | б) короткозорість або да- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | лекозорість будь-якого ока служби у мирний час, вої служби і служби за | в одному із меридіанів обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | більше 8,0 дптр. і до 12,0 час тю визначається індиві- | дптр.; СО-6 дуально | в) короткозорість або да- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | лекозорість будь-якого ока служби у мирний час, вої служби або обмежена | в одному із меридіанів обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | більше 6,0 дптр. і до 8,0 час ся індивідуально. До | дптр. або астигматизм СО-6 служби в аеромобільних | будь-якого виду з різницею військах, плавскладі, | рефракції у двох головних морській піхоті, спецс- | меридіанах більше 3,0 дптр. порудах - непридатні | і до 6,0 дптр.; | г) короткозорість або да- Придатні Придатні Придатні. Придатність Непридатні | лекозорість будь-якого ока СО-4 до служби в аеромобіль- | в одному із меридіанів них військах, плавскла- | більше 3,0 дптр. і до 6,0 ді, морській піхоті, | дптр. або астигматизм спецспорудах визнача- | будь-якого виду з різницею ється індивідуально | рефракції в двох головних | меридіанах більше 2,0 дптр. | і до 3,0 дптр.; | д) стійкий спазм, парез Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | або параліч акомодації на служби у мирний час, вої служби або обмежена | обох очах після безуспішно- обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | го стаціонарного лікування; час ся індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | е) те саме після успішно- Придатні Придатні Придатні Непридатні. | го стаціонарного лікування СО-4 Придатність | офіцерів і | мічманів | визначається | індивідуально| | 31 Сліпота або понижений зір: | а) гострота зору одного Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні | ока 0,1 і нижче або його військового обліку | сліпота, а також відсут- СО-7 | ність очного яблука при | гостроті зору другого ока | 0,3 і нижче; гострота зору | обох очей 0,2 і нижче; | б) гострота зору одного Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | ока 0,1 і нижче або його служби у мирний час, вої служби і служби за | сліпота, а також відсут- обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | ність очного яблука при час тю визначається індиві- | гостроті зору другого ока СО-6 дуально | 0,4 і вище; гострота зору | одного ока 0,3 при гостроті | зору другого ока від 0,3 до | 0,1; | в) гострота зору одного Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | ока 0,4 при гостроті зору служби у мирний час, вої служби або обмежена | другого ока від 0,3 до 0,1 обмежено здатні у воєнний придатність визначаєть- | час ся індивідуально. До | СО-6 служби в аеромобільних | військах, плавскладі, | морській піхоті, спецс- | порудах - непридатні | | 32 Стани після перенесених Тимчасово Відпустка або звільнення | гострих хвороб ока та його непридатні | придаткового апарату або СО-5 | хірургічного лікування | | Хвороби вуха та соскоподібного | відростка | | 33 Хвороби зовнішнього вуха, Придатні Придатні Придатні Непридатні | крім хронічної рецидивуючої СО-4 | екземи | | 34 Негнійний середній отит і | хвороби слухової труби, се- | редній отит з виділенням | гною, мастоїдит, інші хво- | роби середнього вуха і сос- | коподібного відростка: | а) двосторонній або од- Непридатні до військової Придатність до військо- Непридатні | носторонній, з поліпами, служби у мирний час, вої служби і служби за | грануляціями в барабанній обмежено здатні у воєнний військовою спеціальніс- | порожнині, карієсом кістки час тю визначається індиві- | або супроводжуваний хроніч- СО-6 дуально | ними захворюваннями носа | або біляносових пазух і | стійким порушенням носового | дихання; | б) двосторонній або од- Непридатні до військової Придатні. До служби в Непридатні | носторонній епітимпаніт, не служби у мирний час, аеромобільних військах, | супроводжуваний захворюван- обмежено здатні у воєнний плавскладі, морській | нями, зазначеними в пункті час піхоті, спецспорудах - | "а"; СО-6 непридатні | в) інші залишкові явища Придатні Придатні Придатні Непридатні | хвороб середнього вуха та СО-4 | соскоподібного відростка; | стійкі сухі перфорації епі- | тимпанальної частини бара- | банної перетинки | | 35 Синдром запаморочення та | інші хвороби вестибулярного | апарату: | а) стійкі, значно вираже- Непридатні до військової служби зі зняттям з Непридатні |

  Источник: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0501-99

О сайте

1avtoportal.ru