1avtoportal.ru


Варусный гонартроз
26 313

  Антидиабетики тианин

  Раздел: Зарядка Дата публикации: 24.01.2016, 14:34

  Našli jste v článku závažné chyby? Klikněte prosím.
  Tato revize článku byla z tohoto počítače již nedávno hodnocena!

  3 hodnocení3319882198   

     Děkujeme za Vaše hodnocení (★)   

  Vypracované otázky z farmakologie

  1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

  Obsah
  Otázky z obecné a speciální farmakologie
  1. Klasifikace léčiv (včetně klasifikace podle ATC skupin) Zdroje informací o léčivech Adrenergní mediace (adrenergní neurotransmise, typy receptorů, jejich lokalizace a funkce, dělení látek ovlivňujících sympatikus – látky působící přímo a nepřímo) Hypnotika Sedativa Charakteristika vhodného hypnotika, léčba poruch spánku.
  2. Fyzikálně-chemické základy farmakokinetiky Význam ionizace-disociace látek, uveďte příklady Význam vazby léčiv na bílkoviny plasmy. Cholinergní mediace (cholinergní transmise, cholinergní receptory, jejich lokalizace a ovlivňované funkce, hlavní použiti jednotlivých skupin cholinergních látek). Léčiva ovlivňující homeostázu minerálů v kostech Léčba osteoporózy
  3. Farmakokinetika a její užití v klinické praxi (absorpce – biologická dostupnost; bioekvivalence – význam při zavádění generických přípravků). Nesteroidní protizánětlivé látky, mechanismus účinků, terapeutické použití, nežádoucí účinky (včetně nežádoucích účinků specifických inhibitorů COX-2). Psychostimulancia (klinické použití, léková závislost) a nootropní látky.
  4. Přestup léčiv přes biologické membrány – typy procesů; kompartmentové farmakokinetické modely, nultý a první řád ve farmakokinetice. Celková anestetika Léčiva používaná k premedikaci. Fibrinolytika Antifibrinolytika – terapeutické použití.
  5. Aktivní transport membránou Pasivní transport membránou (včetně transportu iontů a organických látek v tubulech ledvin) Perorální antidiabetika Léčiva používaná proti herpetickým virům a virům chřipky.
  6. Přívodní cesty léčiva do organismu (vztah způsobu aplikace k rychlosti a délce účinku léčiva, vztah k farmakokinetice látky); lékové formy. Farmakologické možnosti ovlivnění diabetu. Antikoagulancia (heparin, nízkomolekulární hepariny, perorální antikoagulancia).
  7. Základní farmakokinetické parametry ovlivňující hladinu léčiva v ustáleném stavu (steady-state) – eliminační konstanta, eliminační poločas, totální clearance léčiva, renální a nerenální clearance. Diuretika (dělení, mechanismy účinku; terapeutické použití jednotlivých skupin diuretik). Zásady léčby bolesti – přehled analgetik
  8. Distribuce léčiv v organismu (Distribuční objem – význam pro dávkování léčiv). Antiepileptika (skupiny antiepileptik včetně novějších látek, mechanismus účinku, zásady podávání antiepileptik, volba léku při různých typech epilepsie). Léčiva používaná při chorobách dýchacích cest.
  9. Biotransformace léčiv a její význam pro vylučování farmak z organismu (typy biotransformací, enzymová indukce a inhibice). Parkinsonova nemoc, Alzheimerova demence a další degenerativní onemocnění CNS – současné možnosti farmakoterapie. Terapeutické použití diuretik a antagonistů aldosteronových receptorů.
  10. Eliminace léčiv z organismu (eliminační konstanta, eliminační poločas, totální clearence léčiva, renální a nerenální clearence). ß-sympatolytika (rozdělení; kardiální a nekardiální indikace podávání, nežádoucí účinky). Tkáňové působky ( histamin, angiotenzin, endotelin, bradykinin, prostaglandiny – možnosti ovlivnění jejich tvorby a účinku).
  11. Optimalizace dávkování léčiv v závislosti na funkci ledvin (příklady). Inotropika a léky používané při oběhovém selhání. Centrální a periferní myorelaxancia, mechanismus účinku, terapeutické a nežádoucí účinky.
  12. Farmakovigilance – význam, základní principy, povinnosti lékaře. Psychofarmaka – přehled; neuroleptika (včetně atypických neuroleptik). Hormony pankreatu; insulin (mechanismus účinku, typy insulinů a jejich použití při léčbě diabetes mellitus).
  13. Význam farmakokinetiky pro optimalizaci dávkování látek (vztah mezi dávkou, plasmatickou koncentrací a účinky léčiva). Terapeutické monitorování hladin léčiv (příklady). Psychofarmaka – antimanika a antidepresiva (skupiny antidepresiv včetně SSRI, SNRI, aj.). Ženské pohlavní hormony, hormonální antikoncepce u žen, hormonální substituční terapie.
  14. Časový průběh hladin léčiv v organismu; jedno i více kompartmentový systém. Význam zvýšené aktivity sympatiku u kardiovaskulárních onemocnění – terapeutické možnosti jejího snížení. Psychofarmaka – přehled; anxiolytika (molekulární farmakologie těchto látek, klinické použití).
  15. Farmakokinetika; základní parametry a vzorce pro výpočet farmakokinetických parametrů, význam jednotlivých parametrů. Terapeutické možnosti snížení aktivity renin-angiotenzin-aldosteronového systému; význam pro prognózu u kardiovaskulárních onemocnění. Nejzávažnější nežádoucí účinky antibiotik (alergické reakce, toxický vliv na nervové ústrojí, hematopoetický, kardiovaskulární a respirační systém – příklady).
  16. Mechanismus účinku léčiv na molekulární úrovni; cílové struktury působení léčiv – typy receptorů. Opioidní analgetika – mechanismus účinku, jednotlivé skupiny látek, morfin a další opioidní agonisté. Androgeny a antiandrogeny – účinky a terapeutické použití.
  17. Mechanismus účinku léčiv; léčiva s účinky nezávislými na receptorech (příklady). Biologická, genová léčba, léky pro vzácná onemocnění Využití|Terapeutické využití glukokortikoidů.
  18. Základní kvantitativní hlediska farmakon-receptorové interakce (afinita, vnitřní aktivita, způsob jejich určování, význam pro dávkování a účinek léčiva). Neopioidní analgetika (analgeticko-antipyretické látky) a nesteroidní protizánětlivé látky. Hormony a vitaminy ovlivňující homeostázu vápníku v organismu. Léčba hypokalcémie a hyperkalcémie.
  19. Membránové receptor-efektorové systémy a účast G regulačního proteinu jako transduceru. Léčiva používaná u ischemie myokardu (přehled). Makrolidy a antibiotika příbuzná makrolidům.
  20. Doplňky stravy, fytofarmaka, homeopatika. Sympatický nervový systém; alfa- a beta-sympatomimetika (rozdělení podle selektivity, terapeutické využití, nežádoucí účinky). Hypothalamické a hypofyzární hormony, použití u různých endokrinních a metabolických abnormalit, užití k diagnostickým účelům (uveďte příklady klinických aplikací).
  21. Imunologické nežádoucí reakce na léky. Antihypertenziva druhé řady. Antimykotika k celkovému i lokálnímu použití.
  22. Definujte vnitřní aktivitu a afinitu látek, kompetitivní a nekompetitivní antagonismus a parciální agonismus (graficky znázorněte průběh charakterizačních křivek). Léčiva používaná k terapii u obezity a metabolického syndromu. Léčba anafylaktického šoku.
  23. Enzymová indukce a inhibice; interakce léčiv. Mechanismus působení a terapeutické použití ß-blokátorů. Alkylační látky v chemoterapii zhoubných nádorů; mechanismus cytotoxického působení, účinky látek, nežádoucí účinky a toxicita, terapeutické využití.
  24. Léčiva používaná v dermatologii. Antihypertenziva: rozdělení, antihypertenziva první a druhé řady. Antituberkulotika.
  25. Desenzitizace a hypersenzitiva receptorů (mechanismy, příklady). Receptorové nemoci. Parasympatomimetika (indikace podávání, nežádoucí účinky). Antiemetika, antihistaminika.
  26. Receptor-efektorový systém, komponenty adenylylcyklázového komplexu a jeho účast na účincích léčiv. Betalaktamová antibiotika – přehled jednotlivých skupin, rozdíly v klinickém použití). Nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léčiv.
  27. Hlavní místa působení léčiv (receptory, iontové kanály, enzymy aj.). Lokální anestetika, přehled látek, intoxikace lokálními anestetiky. Léčiva užívaná u GIT onemocnění: léčiva používaná u nespecifických střevních zánětů.
  28. Membránové receptor-efektorové systémy, fosfatidylinositolový komplex a jeho účast v účincích léčiv. Terapeutické použití anticholinergních látek. Chemoterapie zhoubných nádorů; klasifikace, nově vyvíjené látky, rezistence k cytotoxickým látkám; hormonální látky v léčbě zhoubných nádorů.
  29. Farmakogenetika; význam, praktické využití (příklady). Antihypertenziva přehled; účinky při dlouhodobém podávání, nežádoucí účinky. Tyroidální léčiva.
  30. Závislost účinku na dávce (typy dávek, vztah dávka – účinek, plasmatická hladina – účinek, terapeutické rozmezí). Spazmolytika GIT a léky ovlivňující střevní motilitu. Periferní a centrální myorelaxancia.
  31. Terapeutická šíře, terapeutický index; individuální variabilita v citlivosti pacientů na léky (příčiny). Farmakoterapie chronického srdečního selhání. Laxancia a obstipancia.
  32. Změny účinku léčiva při opakovaném podávání ( tachyfylaxe, tolerance, kumulace, léková závislost). Antiarytmika (rozdělení, mechanismus působení); preferenčně používaná antiarytmika (včetně nových látek). Krev, plazma, krevní náhražky; antianemika.
  33. Bioekvivalence léčiv (příklady zneužívaných látek). Koronární vazodilatancia a látky používané u ischemické choroby srdeční. Tokolytika, uterotonika a léčiva indukující děložní činnost ( prostaglandiny).
  34. Interakce léčiv (typy interakcí a jejich příklady). Antiagregancia (ASA, ticlopidin, clopidogrel, blokátory glykoproteinových IIb/IIIa receptorů) a trombolytika. Imunosupresiva, imunomodulancia (klinická aplikace imunosupresiv, vztah mezi imunosupresivní terapií a nádorovou chemoterapií).
  35. Generická léčiva, originální přípravky, léky vázané na předpis / volně prodejné. Antihypertenziva prvé volby. Antirevmatika, antiuratika.
  36. Teratogenní, mutagenní a kancerogenní účinky léčiv. Inhibitory vápníkových kanálů. Cefalosporiny (rozdíly mezi jednotlivými skupinami, klinické použití).
  37. Zvláštnosti farmakoterapie u dětí a starých osob. Změny farmakodynamických účinků a farmakokinetických vlastností léčiv (příklady). Diuretika – použití v edémových a needémových indikacích. Vitaminy – přehled terapeuticky nejpoužívanějších látek; nežádoucí účinky, předávkování vitaminy.
  38. Vedlejší a nežádoucí účinky léčiv – klasifikace (závislost na dávce – konkrétní příklady). Přímá a nepřímá antikoagulancia (mechanismy účinku, použití, rizika antiakoagulační léčby). Obecné zásady antimikrobiální léčby; rozdělení protiinfekčních látek, mechanismy účinku a vzniku rezistence.
  39. Vývoj a hodnocení nových léčiv: preklinické testování, testy toxicity. Antiastmatika a další léčiva dýchacího ústrojí. Klasifikace imunosupresiv a imunomodulancií.
  40. Účelná farmakoterapie, farmakoterapeutické riziko a polypragmazie. Látky používané k léčbě alergických reakcí. Antibiotika se širokým spektrem a antibiotika pro speciální použití.
  41. Biotransformace a eliminace léčiv. Antihypertenziva přehled; postavení beta blokátorů mezi antihypertenzivy, beta blokátory s vazodilatačním účinkem. Fluorochinolony, chinolony a léky pro léčbu močových infekcí.
  42. Klinická farmakokinetika, monitorování hladin léčiv a úprava dávkování léčiv v závislosti na funkci jater a ledvin. Látky užívané při léčbě chronického srdečního selhání (přehled); látky snižující zatížení myokardu. Protivirové látky; léčiva užívaná k léčbě u pacientů s HIV/AIDS (mechanismy účinku, klinické použití, nežádoucí účinky).
  43. Vývoj a hodnocení nových léčiv: klinické hodnocení nového léčiva Léčiva používaná v kardiologii u akutních stavů (akutní srdeční selhání, infarkt myokardu, hypertenzní krize). Antibiotika, rostlinné alkaloidy a antimetabolity v léčbě zhoubných nádorů.
  44. Klasifikace receptorů a jejich podtypů, klasifikace opioidních receptorů. Antibiotika pro spec. použití (protistafylokoková, proti legionelám, chlamydiím a pseudomonádám). Antitusika a expektorancia.
  45. Zvláštnosti farmakoterapie a dávkování léků u dětí. Aminoglykosidy; mechanismus účinků, indikace, nežádoucí účinky. Hormony kůry nadledvin (farmakodynamické účinky, indikace podávání, nežádoucí účinky); inhibitory adrenkortikální biosyntézy.
  46. Vliv léčiv na imunitní systém. Léčiva používaná k terapii chorob GIT; antiulceróza. Látky používané u erektilní dysfunkce.
  47. Intoxikace léky (včetně toxických účinků některých prvků a jejich sloučenin – Pb, Hg, As,Cd); zásady péče o pacienta, antidota. Peniciliny (mechanismus účinků, antimikrobiální spektrum, rozdíly mezi jednotlivými skupinami, klinické použití). Léčba závislosti na nikotinu; kouření a lékové interakce.
  48. Látky s účinky vazodilatačními a vazokonstrikčními účinky. Venofarmaka. Hypolipidemika přehled; fibráty. Kombinace antimikrobiálních látek; výhody a nevýhody, příklady synergismu a antagonismu jednotlivých kombinací.
  49. Farmakoterapie založená na důkazech (včetně zdrojů informaci). Hypolipidemika; rozdělení, léky preferenčně snižující hladinu cholesterolu; statiny. Antiprotozoální látky.
  50. Zvláštnosti farmakoterapie v těhotenství a během laktace; léky které je možné v těhotenství u závažných stavů použít (hypertenze, diabetes, astma bronchiale, infekční onemocnění). Látky používané u anginy pectoris (přehled skupin, hlavní indikace, nežádoucí účinky). Anabolické steroidy – terapeutické použití a zneužívání u sportovců.
  Recepty

  Pro psaní receptů máte k dispozici během přípravy Brevíř. Musíte umět účinné látky vhodné pro danou indikaci, na něž se Vás při vytahnutí otázky zeptají. Podle účinné látky si můžete v modré části Brevíře (Rejstřík přípravků podle účinných látek) najít vhodný registrovaný přípravek a v hlavní části Brevíře vyhledat obvyklé dávkování.

  1. Rp. Lék proti kinetóze Antibiotický přípravek k použití v oftalmologii
  2. Rp. Hypolipidemikum omezující syntézu cholesterolu Antidepresivum
  3. Rp. Mast s 5 % kyseliny borité (magistraliter; Acidum boricum) Lék proti roupům pro dítě o hmotnosti 20 kg
  4. Rp. Oční kapky při glaukomu Lék na středně těžkou hypertenzi
  5. Rp. Antibiotická kombinace k zevnímu použití Lék při poporodním krvácení
  6. Rp. Mannitolové infusum10% v lahvích (HVLP: např. Infusio mannitoli10% Infusia inf. a 500,0) Antimalarikum
  7. Rp. Antiemetikum Hepatoprotektivum
  8. Rp. Lék při akutním dráždivém kašli s kodeinem Středně silné diuretikum
  9. Rp. Oční kapky s atropinem (magistraliter) Lék při epilepsii typu absence
  10. Rp. Nesteroidní antiflogisticky působící lék pro dospělého Chemoterapeutikum močových cest
  11. Rp. Opioidní analgetikum v kapkách (magistraliter) Antibiotikum k léčbě stafylokokové infekce
  12. Rp. Lék k zástavě laktace Lék k profylaxi záchvatů anginy pectoris
  13. Rp. Lék při colitis ulcerosa Dikumarolové antikoagulans pro ambulantního pacienta
  14. Rp. Anxiolytikum Kauzální lék při streptokokové angíně
  15. Rp. Lék u dnavého záchvatu Lék na akutní záchvat dušnosti při asthma bronchiale
  16. Rp. Kalium k p.o. aplikaci Přípravek vitaminu B12
  17. Rp. Keratolytická mast (magistraliter) Hypnotikum s krátkodobým účinkem
  18. Rp. Progesteronový přípravek Antihistaminikum
  19. Rp. Paracetamol v čípcích pro dítě o hmotnosti 15 kg, tj. věk asi 3–4 roky (magistraliter) Antacidum
  20. Rp. Glycerolové čípky (magistraliter) Lék při záchvatu anginy pectoris
  21. Rp. Střevní adsorbens Virostatikum k místnímu použití
  22. Rp. Nekodeinové antitusikum Makrolidové antibiotikum
  23. Rp. Glukosové infusum 10% v lahvích (např.Inf. glucosi 10 Imuna inf. á 400,0) Lék volby při status epilepticus
  24. Rp. Oční kapky s antiseptickým účinkem Perorální antidiabetikum
  25. Rp. Lék při chronické srdeční insuficienci Urologický čaj
  26. Rp. Nízkomolekulární heparinový přípravek Antimanikum
  27. Rp. Kombinace NSPZL (tzv. analgetika-antipyretika) a látky zesilující analgetický účinek pro dospělého pacienta v dělených prášcích (magistraliter) Lék při chronické srdeční insuficienci
  28. Rp. Salinické laxans v neděleném prášku (magistraliter; Magnesii sulfas; Natrii sulfas decahydricus) v neděleném prášku (magistraliter; Magnesii sulfas; Natrii sulfas decahydricus) Přípravek železa
  29. Rp. Oční kapky s 1 % pilokarpinu (magistraliter; Pilocarpini hydrochloridum) Kalium šetřící diuretikum
  30. Rp. Sedativum obsahující složky (-u) rostlinného původu Nootropikum
  31. Rp. Keratoplastická mast (magistraliter) Silné diuretikum
  32. Rp. Tekutý zásyp s 5 % taninu (magistraliter; Tanninum) Centrální myorelaxans
  33. Rp. Analgetikum u infarktu myokardu Vitamin E k p.o. aplikaci
  34. Rp. Přípravek k eradikaci Helicobacter pylori Digoxin pro 75-letého pacienta se sníženou funkcí ledvin
  35. Rp. Injekční přípravek opioidního analgetika Hypnotikum při častém nočním a předčasném ranním probouzení
  36. Rp. Základní antiparkinsonikum Antihistaminikum při vředové chorobě
  37. Rp. Moderní antikoncepční přípravek Antimykotikum při onychomykóze
  38. Rp. Monokumarinové antikoagulans Uterotonikum k podpoře porodní činnosti dělohy
  39. Rp. Náhražku plasmy s onkotickým tlakem Incisivní neuroleptikum
  40. Rp. Hormonální lék s imunosupresivním účinkem Antiagregancium

  Источник: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A1l:Ot...

О сайте

1avtoportal.ru